Zpět na úvod

Literatura


 

1 TNI 01 0115:2009. Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM).
2 ČSN ISO 31000:2010 Management rizik – Principy a směrnice.
3 Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). ISO, Geneva 1995, ISBN 92-67-10188-9, v roce 2008 znovu vydán s nepodstatnými změnami jako ISO/IEC Guide 98-3:2008, český překlad TNI 01 4109-3:2011 Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995).
4 ČSN EN 14136:2004 Použití programů externího hodnocení jakosti při posuzování účinnosti diagnostických vyšetřovacích postupů in vitro.
5 Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5. April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU. Official Journal of the European Union 2017; May 5.: L 117/L 176.
6 Fraser C. G.: Biological Variation from Principles to Practice. AACC Press 2001.
7 Westgard J. O.: Six Sigma Quality Design & Control. QC Westgard Inc. 2001.
8 Arzideh F., Wosniok W., Gurr E., Hinsch W., Schumann G., Weinstock N., Haeckel R.: A plea for intra-laboratory reference limits. Part 2. A bimodal retrospective concept for determining reference limits from intra-laboratory databases demonstrated by catalytic activity concentrations of enzymes Clin Chem Lab Med 45, 1043 - 1057 (2007).
9 Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření. Kvalimetrie 13. M. Suchánek (Ed.), EURACHEM-ČR, Praha 2003, ISBN 80-86322-01-7.
10 Stanovení nejistoty analytického měření (Přeloženo z Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, EURACHEM/CITAC Guide. 3rd Edition 2012). Kvalimetrie 19. Suchánek M. a Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR, Praha 2014, ISBN 978-80-86322-07-0.
11 Njoroge SW, Nichols JH.: Risk management in the clinical laboratory. Ann Lab Med 34, 274 - 278 (2014).
12 Průvodce kvalitou v analytické chemii. Pomůcka k akreditaci. Pokyn Eurachem/CITAC
Přeloženo z Guide to Quality in Analytical Chemistry, An Aid to Accreditation Eurachem 2016. Kvalimetrie 22. Suchánek M. a Milde D. (Eds). Druhé české přepracované vydání, Eurachem ČR Praha 2017, ISBN 978-80-86322-10-0.
13 ČSN EN ISO 17511:2004 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům.
ISO 17511:2018 In vitro diagnostic medical devices – requirements for establishing metrological traceability of values assigned to calibrators, trueness control materials and human samples.
14 Vessman J, Stefan RI, vanStaden JF, Danzer K, Lindner W. a spol.: Selectivity in analytical chemistry. IUPAC Recommendations. Pure Appl. Chem., 73(8), 1381 - 1386 (2001).
15 Friedecký B., Kratochvíla J.: Analytická kvalita v klinické laboratoři. CD-ROM publikace, SEKK, Pardubice 2002.
16 Westgard J. O.: Validation of iQM Active Process Control Technology. Point of Care, 2(1), 1 - 7 (2003).
17 ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří.
18 Petersen P. H., Fraser C. G., Kallner A., Kenny D.: Strategies to Set Global Analytical Quality Specifications in Laboratory Medicine. 1st Edition, Scand J Clin Lab Invest, Special Issue 69(7), 475 - 585 (1999).
19 ČSN EN ISO 15189 ed. 2: 2013. Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost.
20 ČSN EN ISO 15195:2004 Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře.
21 ČSN EN ISO 17034:2017 Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů.
22 ISO Guide 35:2017 Reference materials — Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability. Bude zaveden jako TNI POKYN ISO 30:2018 Referenční materiály — návod pro charakterizaci a hodnocení homogenity a stability materiálu. V tisku.
23 IUPAC Compendium of Analytical Nomenclature, Definitive results 1997, Inczédy J., Lengyel T., Ure A. M. (Eds), 3rd Ed., Blackwell Science Oxford 1998.
24 ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník.
25 ČSN EN ISO/IEC 17000:2005. Posuzování shody - Slovník a základní principy.
26 ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky.
27 ČSN EN ISO 18153:2004 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot katalytické koncentrace enzymů přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům.
28 ISO Guide 30 zaveden jako TNI POKYN ISO 30:2016 Referenční materiály – Vybrané termíny a definice.
29 Vhodnost analytických metod pro daný účel. (Přeloženo z The Fitness for Purpose of Analytical Methods. Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics Second Edition 2014). Kvalimetrie 20. Suchánek M. a Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR, Praha 2015, ISBN 978-80-86322-00-1.
30 ČSN ISO 5725:1997. Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření.
Norma má 6 samostatných částí označených ČSN ISO 5725-1 až ČSN ISO 5725-6.
31 ČSN EN ISO 15193:2009 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na obsah a prezentaci referenčních postupů měření.
32 ČSN EN ISO 15194:2009 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na certifikované referenční materiály a na obsah podpůrné dokumentace.
33 Friedecký B, Kratochvíla J, Klokočníková E, Kučera J, Plzák Z, Suchánek M, Sychra V. a Tichý J.: Referenční materiály v chemické analýze. v Kvalimetrie 21, Suchánek M. a Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR, Praha 2016, ISBN 978-80-86322-09-4.
34 Haeckel R, Wosniok W, Arzideh F.: A plea for intra-laboratory reference limits. Part 1. General considerations and concepts for determination. Clin Chem Lab Med 45, 1033 - 1042 (2007).
35 Thompson M, Ellison SLR, Fajgelj A, Willetts P, Wood R.: Harmonized guidelines for the use of recovery information in analytical measurement. Pure Appl Chem 71(2), 337 - 348 (1999).
https://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/recovery
36 Barek J. a kol.: Metrologická terminologie v chemii. Chem. Listy 94, 439 - 444 (2000).
37 ČSN ISO 13528:2017 Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním.
38 EP17-A Protocols for determination of limits of detection and limits of quantitation; approved guideline. 2nd Edition. CLSI 2012.
39 ISO TS 20914. Medical laboratories – Practical guide for the estimation of measurement uncertainty . Draft 2018.
40 Henny J, Vassault A, Boursier G, Vukasovic I, Brguljan PM. a spol.: Recommendations for the review of biological reference intervals in medical laboratories. Clin Chem Lab Med 54(12), 1893 - 1900 (2016).
41 ISO Guide 31 zaveden jako TNI POKYN ISO 31:2017 Referenční materiály – Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací.
42 ISO Guide 80 zaveden jako TNI POKYN ISO 80:2015 Příručka pro vlastní přípravu materiálů pro řízení kvality (QCM).
43 ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody - Obecné požadavky na zkoušení způsobilosti.
44 Použití informací o nejistotě k posuzování shody. Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků. Kvalimetrie 15. Suchánek M. (Ed.), EURACHEM-ČR, Praha 2008, ISBN 80-86322-03-3.
45 CLSI C28-A3c:2010. Defining, establishing and verifying reference intervals in the clinical laboratory. 3rd Edition. CLSI 2010.
46 Ceriotti F, Hinzmann R, Panteghini M.: Reference intervals: the way forward. Ann Clin Biochem 48, 8-17 (2009).
47 ČSN EN 45 020:2007. Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník.
48 Horwitz W.: Evaluation of analytical methods used for regulation of foods and drugs. Anal. Chem. 54, 67a (1982).
49 Metodický list 9 - Eurachem Leaflet: Použití informace o nejistotě při posuzování shody (český překlad). EURACHEM-ČR 2012.
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php
50 Metodický list 11 - Přístroje a další vybavení analytické laboratoře. Plzák Z. (Ed), EURACHEM-ČR 2014.
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php
51 Metodický list 7 - Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti. Plzák Z. (Ed), EURACHEM-ČR 2011.
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php
52 Metodický list 8 - Uvádění a hodnocení výsledků v okolí meze detekce. Plzák Z. (Ed), EURACHEM-ČR 2011
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php
53 Metodický list 4 - Terminologie vzorkování. Plzák Z. (Ed), EURACHEM-ČR 2018.
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php
54 Metodický list 13 - Eurachem Leaflet: Metrologická návaznost analytických výsledků (český překlad) EURACHEM-ČR 2014.
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php
55 Metodický list 16 - Odhad nejistoty chemických měření se započtením vychýlení. Plzák Z. (Ed), EURACHEM-ČR 2018.
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php
56 Metodický list 10 - Porovnání výsledků analytických metod. Plzák Z. (Ed), EURACHEM-ČR 2012.
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php
57 Coskun A, Serteser M, Kilercik M, Aksungar F, Unsal I.: A new approach to calculating the Sigma Metric in clinical laboratories, Accred Qual Assur 20, 147-152 (2015).
58 Coskun A, Oosterhuis WP, Serteser M, Unsal I.: Sigma metric or defect per million opportunities (DPMO): the performance of clinical laboratories should be evaluated by the Sigma metrics at decimal level with DPMOs. Clin Chem Lab Med 54(8), 217 - 219 (2016).
59 The international consorcium for harmonization of clinical laboratory results.
https://www.harmonization.net
60 ČSN EN ISO 18113-1:2012 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 1: Termíny, definice a obecné požadavky.
61 TNI POKYN ISO 33:2016 Referenční materiály - Správná praxe při jejich používání.
62 ČSN ISO 80000-1:2011, Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně.

Metrologická terminologie, verze 3.01
© 2003 - 2024, SEKK s.r.o. a EURACHEM-ČR
Podmínky použití díla naleznete v kapitole O díle.