Základní informace o systému SLP®Co to je systém SLPStručná charakteristika systému

Systém SLP představuje systémový přístup k zacházení s daty v klinických laboratorních oborech. Má encyklopedický charakter s jednotným koncepčním přístupem, otevřený pro průběžné doplňování strukturovanými daty s vnitřními vazbami.
Datovou základnu vytváří autorský kolektiv několika odborných společností ČLS JEP, uživatel vytváří další potřebná data.

Komplex nástrojů zahrnuje prostředky pro:


Národní číselník laboratorních položek

Jádrem systému SLP je Národní číselník laboratorních položek. Dnes obsahuje na 19 000 položek z oborů biochemie, hematologie, transfúzní medicíny, imunologie, nukleární medicíny, mikrobiologie a informatiky. Národní číselník laboratorních položek je součástí Datového standardu Ministerstva zdravotnictví, který je mimo jiné využíván k obousměrné komunikaci mezi LIS a ostatními informačními systémy (NIS, IS praktického lékaře atd.).
Ke každé z položek Národního číselníku jsou připojovány podrobné formalizované informace o položce - definice systému, komponenty, druhu veličiny, procedury, jednotky, název a synonyma, popis položky z hlediska informačních systémů i datového standardu, popis položky z hlediska laboratorní technologie, popis položky z hlediska klinické interpretace atd. Z každé položky tohoto číselníku jsou vazby na jiné související položky, na škály (vzorové referenční meze), na repetitoriové texty (edukační textové bloky), na dokumenty SOP (standardní operační postupy), na jiné související číselníky a další informace. Údaje jsou průběžně doplňované a aktualizované. Toto vše je k dispozici každému uživateli.
Samostatný soubor obsahující Národní číselník laboratorních položek pro potřeby datového standardu je k  dispozici zdarma například na http://www.dastacr.cz/, pro informační systémy také na webových službách http://ciselniky.dasta.mzcr.cz.


Lokální číselník laboratorních položek

Ve vazbě na Národní číselník laboratorních položek jsou pomocí jednoduchého aparátu připravovány lokální číselníky jednotlivých uživatelů systému SLP. Tím, že každá z položek lokálního číselníku má svůj protějšek v Národním číselníku laboratorních položek, získává uživatel bezprostřední vazbu na všechny informace uložené v systému SLP - vzorové popisy, vzorové škály, vzorové dokumenty a řadu dalších informací. Na základě těchto vzorových údajů vytváří uživatel své vlastní popisy položek, škály, dokumenty atd. Lokální číselník laboratorních položek je základem pro Laboratorní příručku, pro datový standard, pro spolupracující LIS a NIS atd.


Škály

Informace o referenčních mezích a další údaje potřebné pro klinickou interpretaci jsou k dispozici jednak u lokálních i národních položek, jednak jsou k dispozici v samostatném aparátu pro práci se škálami.


Dokumenty

Systém SLP podporuje činnosti související s přípravou laboratoře k akreditaci. Obsahuje aparát pro vytváření, uchovávání a další zpracovávání dokumentů různých skupin a typů - Příručku jakosti, standardní operační postupy, směrnice, instrukce, předpisy, pokyny, normy, vyhlášky atd. Většina těchto dokumentů je připravována ve formě vzorů, příkladů a pokynů, uživatel může z těchto vzorů a příkladů vycházet a modifikovat je do tvaru svých vlastních dokumentů. Součástí jsou také "Národní standardy". Na dokumenty je navázán aparát pro jejich archivaci, údržbu, tisk a další zpracovávání (v souladu s platnými normami).


Repetitoria

Systém SLP je nejen důležitou pomůckou řídících i dalších laboratorních pracovníků, ale i zajímavým prostředkem pro výuku. Obsahuje rozsáhlý aparát pro vytváření a používání edukačních textů. Na všechny důležité číselníky je napojen aparát pro vyhledávání a používání textových informací, které jsou průběžně do systému SLP vkládány autorským kolektivem. Tyto informace jsou k dispozici všem uživatelům, mohou je dále využívat ve svých LIS a NIS.


Příručky

Součástí systému SLP je řada nástrojů pro vytváření různých sestav. Nejzajímavější a uživatelsky nejvyhledávanější je Laboratorní příručka, která může být připravována v různých podobách a modifikacích. Laboratorní příručka reprezentuje laboratoř, přináší základní informace o jejích nabídkách, podmínkách a o nabízené paletě laboratorních testů. Může být připravována v papírové i hypertextové podobě.


Komunikace s LIS

Pro přední laboratorní informační systémy jsou připraveny speciální dialogy pro vkládání dalších potřebných údajů a pro komunikaci s těmito LIS. V praxi to znamená, že uživatel na počátku práce se systémem SLP realizuje export potřebných dat z LIS do SLP a pak může potřebné informace udržovat pouze v systému SLP a do LIS je pouze předává (export - import). Tento export dat bude k dispozici mezi SLP a LIS firem STAPRO, MP PROGRAM, AKORD a dalšími spolupracujícími LIS.


Hypertext

Jsou k dispozici nástroje pro vytváření dokumentů a sestav v hypertextové podobě. Umožňují nejmodernější, nejefektivnější a vysoce ekonomickou tvorbu elektronické Laboratorní příručky, která může obsahovat obrovskou paletu kvalitně uspořádaných informací. Navíc je možné vytvářet tento dokument v mnoha verzích a modifikacích.


Standardizace

Systém SLP zásadním způsobem podporuje standardizaci v klinických laboratořích. Systém SLP plně respektuje ČSN EN ISO 15 189:2013. Tím, že byl koncepčně založen na evropském prestandardu ENV 1614 a doporučení IUPAC, resp. IFCC, vychází z jednoznačné definice objektu, který je předmětem zájmu klinických laboratoří. Tímto objektem je pozorovaná nebo měřená veličina (v širším významu pojmu veličina, resp. vlastnost). Kde je to možné, jsou do struktur dokumentů a textů promítnuty doporučení uznávaných a autoritativních mezinárodních institucí. Kde je to možné, využívají se metrologické principy. Kde je to možné, je snaha používat jednotnou terminologii. Proto je systém SLP také základem systémového přístupu k zacházení s daty, která vznikají v klinických laboratorních oborech.Hlavní přednosti systému SLP

V anketě mezi uživateli systému SLP jsme požádali o vypsání pěti kladných vlastností tohoto nového nástroje. Přiznáváme se, že nás velmi potěšila reakce uživatelů a jejich názory. Nejčastější a nejvýstižnější kladné vlastnosti byly uváděny: přehlednost, systematičnost, důkladnost, obsáhlost, celistvost, poměrně jednoduché ovládání, různé přístupové vrstvy k informacím podle potřeb uživatele, vazba na LIS a NIS, respektování platných norem, zdroj obecných i speciálních informací, univerzální nástroj pro každodenní práci a pro zavádění pořádku a sytému do laboratoří, prostředek pro standardizaci v duchu norem ČSN, EN a ISO, systém SLP je předpřipravená cesta k přípravě laboratoří na akreditaci. Za toto kladné hodnocení všem uživatelům děkujeme.Systémové nároky

Minimální konfigurace počítače vhodného pro provoz systému SLP v prostředí Windows: procesor Pentium, operační paměť minimálně 256 MB, barevný monitor s rozlišením 800x600 bodů, jednotka CD-ROM, současný běžný pevný disk. Plně vyhovuje každý dnes nabízený počítač.
Na počítači musí být instalován operační systém Microsoft Windows (Windows 98 a vyšší verze) včetně prohlížeče Internet Explorer a Microsoft Word (Word 2000 a vyšší verze).Vazba na LIS

Tvůrci systému SLP oslovili všechny přední tvůrce LIS a nabídli jim spolupráci při řešení vazeb mezi systémem SLP a LIS. Systém SLP již nyní podporuje spolupráci s LIS firem STAPRO, MP PROGRAM a AKORD. Další jsou připravovány.Rozsah dat

Základní verze systému SLP je vždy dodávána s kompletním Národním číselníkem laboratorních položek, kompletními číselníky interními, s neredukovanými škálami, dokumenty a texty repetitorií. Redukované verze pro mikrobiologické obory (za sníženou cenu) budou připraveny v případě zájmu (rozsah dokumentů a textů doporučí příslušné odborné společnosti). Běžným laboratořím z oblasti biochemie, hematologie a imunologie je systém dodáván vždy s plným tvarem datové základny.Datové a programové upgrade

Systém je průběžně rozvíjen, doplňován a aktualizován. To se týká jak programu vlastního, tak především příslušných položek, škál, dokumentů, textů a dalších uložených informací. Aktivní uživatelé si mohou každoročně předplatit celoroční upgrade - čtyřikrát za rok pak obdrží příslušné CD a další potřebné informace.
Zájemci, kteří si pořizují nový systém, kupují automaticky SLP včetně všech základních programových a datových upgrade, které budou uvolněny v příslušném kalendářním roce. Ostatní uživatelé si upgrade mohou předplatit. Předplatné upgrade bývá v praxi také realizováno prostřednictvím různých sponzorů, které si laboratoře sami získávají (sponzor pro laboratoř upgrade zakoupí).