Licenční podmínky upravující právo k užívání programového vybavení SLP

Společnost SEKK spol. s r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2605, Pardubice, PSČ 530 02, IČ 64824195, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8588, jednající statutárním zástupcem s oprávněním k samostatnému jednání (dále jen SEKK), tímto prohlašuje, že programové vybavení vytvořené a obchodované pod obchodním názvem SLP je autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona číslo 121/2000 Sb., tzv. autorský zákon, v platném znění (dále jen Zákon), a že k tomuto programovému vybavení má právo šíření v souladu s citovaným zákonem, neboť je vykonavatelem majetkových autorských práv k programové vybavení SLP (dále jen SLP). 

 

Oprávněným uživatelem SLP je osoba, která na sebe na základě potvrzené objednávky nebo jinak uzavřené smlouvy převedla právo užívání SLP a zaplatila sjednanou cenu za převod práva užívání (dále jen Licenci) (dále jen Uživatel).

 

Licenční politika SEKK k SLP:

 

Monoverze SLP je určena pro jeho užívání na jednom zařízení Uživatele (s možností fakultativní instalace na druhém počítači pomocném).

Síťová verze SLP je určena pro provozování v síti Uživatele, instalace je možná na jediný server a na maximálně 10 počítačových stanic přistupujících k tomuto serveru. Jakékoliv rozšíření pro užívání na vyšším počtu stanic Uživatele je možné pouze po zaplacení ceny sjednané se SEKK.

Každé programové vybavení SLP pro každého Uživatele je opatřeno jedinečným licenčním číslem.

 

Uživatel zakoupením SLP vyjadřuje svůj souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

1.      Uživatel se zavazuje užívat SLP až po zaplacení ceny Licence.

2.      Uživatel se zavazuje užívat SLP pouze na sjednaném počtu zařízení podle zakoupené Licence, která je uvedená na faktuře.

3.      Rozšíření počtu Licencí je povoleno výhradně na základě zakoupení dalších Licencí.

4.      Uživatelská práva poskytnutá Uživateli nejsou výhradní, nejsou časově omezená a jsou nepřenosná na třetí osoby.

5.      Uživatel není v žádném případě oprávněn šířit právo užívání SLP na třetí osoby a není oprávněn SLP ani půjčovat ani pronajímat třetím osobám, a to ani bezúplatně.

6.      Uživatel je oprávněn užívat SLP výhradně pro svoji potřebu.

7.      Uživatel není v žádném případě oprávněn rozmnožovat, překládat, zpracovávat, upravovat či jinak měnit SLP ani jeho kód v rozporu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) Zákona, není oprávněn zhotovit si záložní rozmnoženinu, pokud to není nezbytné pro užívání programového vybavení.

8.      Jakékoliv informace získané Uživatelem při oprávněném nakládání s SLP nesmějí být poskytnuty jiné osobě, ledaže je to nezbytné k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu, ani využity k jiným účelům, než k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu. Dále nesmějí být tyto informace využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití počítačového programu podobného SLP v jeho vyjádření nebo k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu právo autorské.

9.      Oprávněný způsob užití SLP je dán dále dokumentací, která je součástí SLP.

10.    Uživatel se zavazuje zabezpečit instalované dílo, instalační media, počítače a počítačovou síť, kde je SLP instalováno, proti neoprávněným zásahům nepovolané osoby a možnosti neoprávněného zkopírování a zneužití.