Národní číselník laboratorních položek


Společnost SEKK, s.r.o. se významnou měrou podílí na spoluvytváření Národního číselníku laboratorních položek, zejména na jeho části zabývající se preanalytickou fází. Sama z nomenklatury zavedené v NČLP vychází a s ní pracuje.
Uživatelé systému SLP, kteří mají zakoupen upgrade, dostávají v rámci předplatného pravidelně aktuální verze Národního číselníku laboratorních položek (NČLP). Ti, kteří systém SLP nepoužívají, mohou NČLP získat například z webových služeb. NČLP je aktualizován zpravidla 4x do roka.

V rámci funkcí, které nabízí systém SLP, mohou uživatelé realizovat korektní vazby mezi NČLP a svým lokálním, v laboratoři používaným číselníkem a vytvářet tak nejen podklady pro svůj spolupracující LIS a využívaný Datový standard (DS), ale též pro svoji Laboratorní příručku v papírové nebo hypertextové podobě, k jejímuž generování a udržování bývá systém SLP často využíván. Všechny potřebné informace k NČLP jsou k dispozici v systému SLP.

Národní číselník laboratorních položek v aktuálním tvaru včetně aktuální verze Datového standardu řady 3 i nové řady 4 je k dispozici pro čtenáře na http://www.dastacr.cz a také na serveru webových služeb http://ciselniky.dasta.mzcr.cz MZ ČR, kde najdete nejen kompletní struktury, číselníky a programové nástroje včetně dokumentace, ale také starší verze všech významných číselníků a podrobné seznamy změn mezi jednotlivými verzemi číselníků. V rámci této nabídky je k dispozici i program ČLP, který umožňuje základní práci s NČLP a z něhož lze následně přejít k programu SLP. Program ČLP umožňuje pouze základní práci s NČLP v rozsahu bezprostředně potřebném pro Datový standard k zajištění komunikací mezi informačními systémy zdravotnických zařízení. Všechny funkce, které program ČLP obsahuje, jsou též součástí systému SLP.

Datový standard a Národní číselník laboratorních položek využívají zdravotnické informační systémy předních firem (LIS, NIS, IS praktických i odborných lékařů, systém IZIP a další).