Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSFF1/24
Název
Name
Izoelektrická fokusace likvoru
Isoelectric Focusing of CSF
Stop termín
Deadline
22.3.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 12
Slovakia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
 
Qualitative results