Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CD341/24
Název
Name
Stanovení populace buněk CD34+
Population of CD34+ Cells
Stop termín
Deadline
13.5.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 13
Slovakia 7

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Results with uncertainties