Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
PRO2/23
Název
Name
Proteiny v krevním séru
Specific Proteins
Stop termín
Deadline
22.9.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 200
Slovakia 53

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots