Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NKDF2/23
Název
Name
Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
Stop termín
Deadline
27.10.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 43
Slovakia 3

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results