Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRPP4/23
Název
Name
Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
Stop termín
Deadline
8.9.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 102

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (systems)
Youden plots