Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
INRP4/22
Název
Name
Měření INR systémy POCT
INR measurement on POCT
Stop termín
Deadline
21.10.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 161

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Qualitative results
Youden plots