Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HR2/22
Název
Name
Hormonální receptory
Hormonal Receptors
Stop termín
Deadline
9.9.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 53
Poland 1
Slovakia 11

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Histogramy
Final report
Qualitative results
Histograms
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Histogramy
Qualitative results
Histograms