Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
GHP1/22
Název
Name
Glykovaný hemoglobin POCT
Glycated Haemoglobin POCT
Stop termín
Deadline
18.03.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 58
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (systems)
Youden plots