Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
FOB1/22
Název
Name
Okultní krvácení
Faecal Occult Blood
Stop termín
Deadline
13.05.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 191
Slovakia 3
Slovenia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Final report
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots