Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
BM2/22
Název
Name
Kostní markery
Bone Markers
Stop termín
Deadline
28.10.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 147
Korea 1
Slovakia 29

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Final report
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots