Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
IHC2/21
Název
Name
Imunohistochemie - detekce HER-2/neu
Immunohistochemistry - Detection of HER-2/neu
Stop termín
Deadline
14.09.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 36
Hungary 1
Slovakia 11

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Final report
Qualitative results
Qualitative results (manufacturers of kits)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results