Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
FOB2/21
Název
Name
Okultní krvácení
Faecal Occult Blood
Stop termín
Deadline
03.12.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 174
Slovakia 3
Slovenia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Final report
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots