Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSFF1/21
Název
Name
Izoelektrická fokusace likvoru
Isoelectric focusing of CSF
Stop termín
Deadline
30.03.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 12
Slovakia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
 
Qualitative results