Zkratky a odkazy

Zpět na obsah

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

Poznámka: Odkazy směřující do internetu (začínají http ...) jsou funkční pouze v případě, že váš počítač je právě připojen do sítě internet. Všechny tyto odkazy byly funkční k datu vydání tohoto CD (říjen 2009), ale protože internet je dynamický systém, může se stát, že příslušné organizace své webové stránky přejmenují nebo přesunou a tím může být zmařena i funkčnost některých odkazů v tabulce níže.

 

Velké množství zkratek i s odpovídajícími anglickými nebo francouzskými popisy naleznete rovněž na webové adrese BIPM
http://www1.bipm.org/en/practical_info/acronyms.html.

 

4E-CZ Sdružení pro spolupráci ČIA, ČMI a Českého kalibračního sdružení, EURACHEM-ČR a EUROLAB-CZ
http://www.4e.cz
AACC American Association for Clinical Chemistry
Americká společnost pro klinickou chemii
http://www.aacc.org
ASH American Society of Hematology
Americká hematologická společnost
http://www.hematology.org
AAS Atomic Absorption Spectrometry
Atomová absorpční spektrometrie
ADA American Diabetes Association
Americká diabetologická společnost
http://www.diabetes.org
AdvaMed Advanced Medical Technology
Americká organizace výrobců diagnostik a laboratorních přístrojů (americká obdoba EDMA)
http://www.advamed.org
AFNOR Association Francaise de normalisation
Francouzská společnost pro normalizaci
http://www.afnor.fr
AHA American Heart Association
Americké sdružení pro sledování onemocnění srdce
http://www.heart.org/HEARTORG/
ALTM All Laboratories Trimmed Mean
Aritmetický průměr spočtený po vyloučení odlehlých hodnot
ANOVA Analysis of Variance
Analýza rozptylu
AOAC AOAC INTERNATIONAL, Association of Analytical Communities
Sdružení analytických společností
http://www.aoac.org
AQA Analytical Quality Assurance
Zajištění analytické kvality
AQC Analytical quality control
Řízení analytické kvality
AQL Acceptable Quality Level
Ještě použitelná úroveň kvality (rozumí se nejnižší možná použitelná úroveň)
ARIMA AutoRegressive Integrated Moving Average
Autoregresivní integrovaný klouzavý průměr
ARL Average Run Length
Průměrná délka série
ASCP The American Society of Clinical Pathologists
Společnost amerických klinických patologů
http://www.waspalm.org
ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Národní orgán Správné laboratorní praxe
http://aslab.vuv.cz
AV Assigned Value
Vztažná hodnota
BÄK Bundesärtztekammer
Spolková lékařská komora
http://www.baek.de
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung
Německý spolkový úřad pro výzkum a zkoušení materiálů
http://www.bam.de
BCR Bureau Communautaire de Référence (Community Reference Bureau)
Viz též JRC, SM&T
BERM International Symposium on Biological and Environmental Reference Materials
Pravidelná mezinárodní konference o referenčních materiálech pro biologii a životní prostředí
http://www.berm12.com
BIPM Bureau international des poids et mesures
Mezinárodní úřad pro váhy a míry
http://www.bipm.org
BIPM-JCTLM Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine
Mezinárodní společná komise pro návaznost v laboratorní medicíně (BIPM, IFCC, ILAC)
http://www.bipm.org/en/committees/jc/jctlm
BIS Bias Index Score
Způsob určení celkové chyby pomocí "skórování" (hodnocení vztahů bias a reprodukovatelnosti)
BSI British Standards Institution
Britská instituce pro normalizaci
http://www.bsi-global.com
CAP College of American Pathologists
Společnost amerických patologů (nejvýznamnější organizátor EQA v USA)
http://www.cap.org
CAQ Committee on Analytical Quality
Komise pro analytickou kvalitu, jedna z komisí IFCC
http://www.ifcc.org
CCQM Comité Consultatif pour la Quantité de Matiére (Consultative Committee for Amount of Substance - Metrology in Chemistry)
Komise pro látkové množství a pro metrologii v chemii (poradní orgán BIPM)
http://www.bipm.fr/enus/2_Committees/CCQM.shtml
CDC Center for Disease Control and Prevention
Americké centrum pro sledování nemocí a jejich prevenci
http://www.cdc.gov
CD-znaky Cluster of Differentiation
Znak (znaky) rozlišení
CE Marking of Conformity
CE značka je nedílnou součástí globálního přístupu EU k posuzování shody, a tím ke směrnicím podle nového přístupu. Značka funguje jako "Evropský pas", kterým výrobce nebo dovozce prohlašuje, že výrobek vyhovuje požadavkům stanoveným příslušnými směrnicemi, a umožňuje výrobku tak volný přístup na vnitřní trh.
CEC Committee on Enzyme Calibrators
Komise pro normalizaci enzymových kalibrátorů (orgán IFCC)
http://www.ifcc.org
CEN Comité Européen de normalisation (European Committee for Standardization)
Evropský výbor pro normalizaci
Vyhlašuje evropské normy; ty se vydávají v členských státech jako národní verze (např. ČSN EN v ČR).
http://www.cen.eu
CGPM Conférence générale des poids et mesures
Mezinárodní konference pro míry a váhy (hlavní garant jednotek SI)
http://www.bipm.org/fra/2_Committees/cgpm21/resolutions.html
CH Constitution heterogenity
Heterogenita složení
CI Confidence Interval
Interval spolehlivosti
CIC Connectivity Industry Corporation
Sdružení výrobců POCT techniky a odborných společností s cílem normalizovat vyráběnou POCT techniku pro zdravotnictví (vzniklo v USA v roce 2000)
CIPM Le comité international des poids et mesures
Mezinárodní výbor pro váhy a míry (v Sévres u Paříže), řídící orgán BIPM)
http://www.bipm.fr/en/committees/cipm
CITAC Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry
Mezinárodní kooperace v metrologické návaznosti v analytické chemii
http://www.citac.cc
CL Central Line
Centrální přímka (regulační diagramy)
CLIA 88 Clinical Laboratory Improvement Amendments
Vládní (federální) zákon o nařízení ke zlepšování kvality klinických laboratoří
Nová upravená verze vydána 1.4.2003
http://www.phppo.cdc.gov/clia
CLSI Clinical and Laboratory Standard Institute
Ústav pro tvorbu pokynů a norem v laboratorní medicíně
http://www.clsi.org
CMC Calibration and measurement capability
Kalibrační a měřicí schopnost
CODATA Committee on Data for Science and Technology
Výbor pro data pro vědu a techniku
COMAR Code (Index) of Reference Materials
Databanka (katalog) referenčních materiálů
http://www.comar.bam.de
CORM (ČMI) Committee on Reference Materials
Komise pro referenční materiály Českého metrologického institutu (orgán ČMI určený k posuzování a schvalování českých referenčních materiálů v rámci dohody MRA)
http://www.cmi.cz
CPA-UK Clinical Pathology Accreditation
Britský akreditační orgán klinické patologie a laboratorní medicíny (zabývá se též mezilaboratorním porovnáváním zkoušek)
http://www.cpa-uk.co.uk
CPRL Central Primary Reference Laboratory
Základní (centrální - řídicí) referenční laboratoř (řídí síť referenčních laboratoří)
CQI Continual Quality Improvement
Kontinuální zlepšování kvality
CRM Certified Reference Material
Certifikovaný referenční materiál
CRV Certified Reference Value
Typ vztažné hodnoty v programech EHK.
CRMLN Cholesterol Reference Measurement Laboratories Network
Síť referenčních laboratoří pro měření cholesterolu
http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/index.htm
CTS Common Technical Specifications
Společná technická ustanovení
Zkratka a termín jsou spjaty s částí směrnice IVD MD, ale i jiných Směrnic EU, (List A and B; Annex II) zabývající se početnou specifickou skupinou výrobků spojených s vysokým obecným zdravotním či jiným rizikem při jejich přípravě či výrobě, skladování a použití (přípravky transfúzní služby, infekční přípravky aj.). CTS určují pracovní – operační postupy pro jejich přípravu, uchovávání a zacházení s nimi.
CUSUM Cummulative Summary Test
Variační koeficient počítaný (obvykle jako ukazatel vnitřní kontroly kvality) pomocí kumulativního součtu
CV Coefficient of Variation
Variační koeficient (relativní směrodatná odchylka)
CVE Consensus Value from Experts
Typ vztažné hodnoty v programech EHK.
CVP Consensus Value from Participants
Typ vztažné hodnoty v programech EHK.
CVA Analytická proměnlivost (rozptyl, variance) vyjádřená jako variační koeficient
CVB Celková biologická proměnlivost (rozptyl, variance) vyjádřená jako variační koeficient
CVG Interindividuální biologická proměnlivost (rozptyl, variance) vyjádřená jako variační koeficient
CVI Intraindividuální biologická proměnlivost (rozptyl, variance) vyjádřená jako variační koeficient
CZEDMA Česká asociace výrobců a distributorů diagnostik in vitro; Česká pobočka sdružení EDMA
http://www.czedma.cz
ČHS Česká hematologická společnost
http://www.hematology.cz
ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s.
http://www.cia.cz
ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
http://www.cls.cz
ČLK Česká lékařská komora
http://www.lkcr.cz
ČMI Český metrologický institut
http://www.cmi.cz
ČSKB Česká společnost klinické biochemie
http://www.cskb.cz
ČSN Česká technická norma
DAR Deutscher AkkreditierungsRat
Německá rada pro akreditaci - německý orgán odpovědný za akreditaci (sdružuje akreditační orgány)
http://www.dar.bam.de
DCCT Diabetes Control and Complications Trial
Součást vědecké výzkumné báze Americké diabetologické asociace (ADA)
df Degrees of freedom
Stupně volnosti
DGA Deutsche Gesselschaft fur Akkreditierung mbH
Německá společnost pro akreditaci - německý akreditační orgán pro oblast chemie, biologie, laboratorní medicíny, forenzní medicíny, toxikologie a hygienické služby
http://www.dach-gmbh.de
DGKL Deutsche Vereinte Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin e.V.
Spojená německá společnost pro klinickou chemii a laboratorní medicínu
http://www.dgkl.de
DH Distribution of heterogeneity
Rozložení heterogenity
DIMDI Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information
Německý ústav pro lékařskou dokumentaci a informatiku
http://www.dimdi.de/dynamic/de
DIN Deutsche Institut für Normung e.V.
Německý ústav pro normalizaci
http://www.din.de
DIS Draft International Standard
Vývojový, dosud neuzavřený text mezinárodní normy
DORA Directory of Rare Analysis
Americká databáze (seznam) vzácných analýz
DPM Defects Per Million
Počet chyb (poruch) na milion produktů, měření či bezvadných služeb (obecně entit)
E Error
Chyba
EA
(dříve EAL)
European Accreditation
Sdružení evropských akreditačních orgánů
http://www.european-accreditation.org
EASC The Euro-Asian Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification
Euroasijská rada pro normalizaci, metrologii a certifikaci
EC European Commision
Evropská komise (řídící orgán Evropské unie)
EC4 European Community Confederation in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Pracovní skupina tvořená společnostmi klinické chemie zemí EU (má 12 členů)
http://www.e-c4.org
ECCLS European Committee for Clinical Laboratory Standards
Evropský výbor pro klinickou a laboratorní normalizaci (vypracoval řadu analytických normativů v laboratorním lékařství, zanikl v devadesátých letech)
ECLM, ELM European Confederation for Laboratory Medicine, European Laboratory Medicine
Evropská rada pro laboratorní medicínu
EDMA European Diagnostic Manufacturers Association
Evropské sdružení výrobců diagnostik a přístrojů pro laboratorní medicínu
http://www.edma-ivd.be
EEE-PT EA-Eurolab-Eurachem Working Group on Proficiency Testing
Pracovní skupina pro vývoj mezilaboratorního zkoušení způsobilosti organizovaná společně EA, EUROLAB a EURACHEM
http://www.eurachem.org/index.php/working-groups/ptwg
EFCC European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Evropská společnost klinické chemie a laboratorní medicíny
http://www.efcclm.eu
EFQM European Foundation for Quality Management
Evropská organizace (nadace) zabývající se propagací řízení kvality a hodnocením systémů jejího řízení
http://www.efqm.org
EHK Externí hodnocení kvality
eJIFCC Electronical Journal of IFCC
Časopis vydávaný IFCC o její problematice eJIFCC je vydáván pouze elektronicky
http://www.ifcc.org
EMD Education and management division IFCC
Divize IFCC pro vzdělávání a řízení
http://www.ifcc.org
EN European Standard
Evropská norma (prEN je evropská norma v připomínkovém řízení), viz CEN
EN Error number
EN skóre
EOTC European Organization for Testing and Certification
Evropská organizace pro posuzování shody
http://www.eotc.be
EPTIS European Information System on Proficiency Testing Schemes
Evropský informační systém o programech zkoušení způsobilosti (zřízený Evropskou komisí)
http://www.eptis.bam.de/en
EQA External Quality Assessment
Externí hodnocení kvality
EQAS External Quality Assessment System
Systém externího hodnocení kvality
EQALM European Committee for External Quality Assessment in Laboratory Medicine
Evropská komise řídící programové zajištění EQAS v laboratorní medicíně (sdružuje evropské systémy EQA)
http://www.eqalm.org
EQC Equivalent (electronical) Quality Control
Ekvivalentní (elektronická) kontrola kvality
ERL European Reference Laboratory for Glycohaemoglobin
Evropská referenční laboratoř pro stanovení hemoglobinu A1c
http://www.eurotrol.com
ERM European Reference Materials
Evropské referenční materiály
http://www.erm-crm.org/html/homepage.htm
ERSML European Reference System for Medical Laboratories
Evropský referenční systém pro klinické laboratoře
ESC/ACC European Society of Cardiologist / American College of Cardiology
Evropská a Americká kardiologická společnost
http://www.escardio.org
http://www.acc.org
ESI-LC-MS Electrospray Ionization Liquid Chromatography – Mass Spectrometry
Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí a s ionisací elektrosprejem
Poznámka: Referenční metoda pro stanovení hemoglobinu A1c
ETAAS Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry
Elektrotermická atomová absorpční spektrometrie
EWMA Exponentially Weighted Moving Average
Exponenciálně vážený klouzavý průměr
EWMV Exponentially Weighted Moving Variance
Exponenciálně vážený klouzavý rozptyl
EUG European Urinalysis Group
Evropská pracovní skupina pro analýzu moči (vypracovala Evropskou směrnici pro analýzu moči v roce 2000 - 2001) - sdružená pod ECLM
http://www.tays.fi/labnet/EUgroup.htm
EURACHEM European Association for Cooperation in Analytical Chemistry
Evropské sdružení národních organizací pro spolupráci ve styčných oblastech analytické chemie a péče o kvalitu
http://www.eurachem.org
http://www.eurachem.cz
EURAMET European Metrology Association
Evropské sdružení metrologických orgánů, zajišťující mimo jiné i metrologii látkového množství (dříve EUROMET)
http://www.euramet.org
EUROLAB European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories
Evropská federace národních sdružení měřicích, zkušebních a analytických laboratoří
http://www.eurolab.org
FAAS Flame Atomic Absorption Spectrometry
Plamenová atomová absorpční spektrometrie
FAES Flame Atomic Emission Spectrometry
Plamenová atomová emisní spektrometrie
FAPAS Food Chemistry Testing
Agentura pro mezinárodní zkoušení způsobilosti v oblasti potravin
http://www.fapas.com
FDA Food and Drug Administration
Americká vládní agentura pro potraviny a léčiva
http://www.fda.gov
FDIS Final Draft International Standard
Konečný text návrhu mezinárodní normy
FESCC Forum of the European Societies of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Fórum evropských společností klinické chemie a laboratorní medicíny
http://www.fescc.org/fescc/default.htm
FN False Negative (result)
Falešně negativní (výsledek)
FP False Positive (result)
Falešně pozitivní (výsledek)
GFAAS Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry
Atomová absorpční spektrometrie s grafitovou kyvetou
GLP Good Laboratory Practice
Správná laboratorní praxe
http://www.oecd.org/about/0,2337,en_2649_34381_1859441_1_1_1_1,00.html
http://www.aslab.cz/spravna-laboratorni-praxe
GSE Grouping and segregation error
Chyba způsobená seskupováním a segregací
GUM Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
Pokyn pro vyjadřování nejistoty měření, základní dokument ISO pro vyjádření nejistot měření (3)
HACCP Hazard Analysis Critical Control Points
Definice kritických kontrolních bodů a prevence problémů (potenciálních zdrojů chyb), které lze očekávat při provádění analýzy automatizovanými měřicími systémy (týká se hlavně nového postupu řízení kvality dle i-IQC)
HECTEF Health Care Technology Foundation
Japonský výrobce referenčních materiálů
http://www.hectef.jp
HPLC High Performance Liquid Chromatography
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
HPLC-CE Vysokoúčinná kapalinová chromatografie spojená s kapilární elektroforézou
HPLC-ESI-MS Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií a ionisací elektrosprejem (viz i ESI-LC-MS)
HPLC-MS/MS High Performance Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometry
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií
IA Immunoassay
Imunoanalytická metoda
IAEA International Atomic Energy Agency
Mezinárodní agentura pro atomovou energii
http://www.iaea.org
IAF International Accreditation Forum
Mezinárodní akreditační fórum
http://www.iaf.nu
IC Ion Chromatography
Iontová chromatografie
ICP Inductively Coupled Plasma
Indukčně vázané plazma
ICP-MS Inductively Coupled Plasma and Mass Spectrometry
Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
ICSH International Council for Standardization in Haematology
Mezinárodní výbor pro normalizaci v hematologii
http://www.icsh.org
ID-GC/MS Isotopic Dilution-Gas Chromatography-Mass Spectrometry
Plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií a s izotopovým zřeďováním
ID-LC/MS Isotopic Dilution - Liquid Chromatography / Mass Spectrometry
Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií a s izotopovým zřeďováním
ID-MS Isotope Dilution Mass Spectrometry
Hmotnostní spektrometrie s izotopovým zřeďováním
IEC International Electrotechnical Commission
Mezinárodní elektrotechnický výbor/komise
http://www.iec.ch
IFCC International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny - vrcholný světový orgán laboratorní medicíny
http://www.ifcc.org
IHK Vnitřní hodnocení kvality (ekvivalent IQC)
II Index of Individuality
Index závislosti analyzované složky na interindividuální a intraindividuální biologické proměnlivosti
i-IQC Intelligent Internal Quality Control
Inteligentní vnitřní kontrola kvality (její plně automatizovaná a computerizovaná verze)
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation
Mezinárodní spolupráce při akreditaci laboratoří (ČIA je řádným členem)
http://www.ilac.org
IMEP International Measurement Evaluation Programme - Interlaboratory Comparisons
Mezinárodní program mezilaboratorních porovnávání IRMM Geel
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/interlaboratory_comparisons/Pages/index.aspx
INSTAND Institut für Standardisierung und Dokumentation im medizinischen Laboratorium
Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e.V.
Německé referenční, normalizační a kontrolní centrum pro klinické laboratoře
http://www.instandev.de
IQC Internal Quality Control
Vnitřní řízení kvality
iQM Inteligent Quality Management
Inteligentní řízení kvality
IRMM Institute for Reference Materials and Measurements
Ústav pro referenční materiály a měření (organizace EC JRC
http://www.irmm.jrc.be
IRP International Reference Preparation
Mezinárodní referenční příprava (postup)
IS International Standard
Mezinárodní biologický standard definující mezinárodní jednotky tehdy, když není návaznost na SI (13)
ISCU International Council for Science
Mezinárodní rada vědeckých unii
http://www.icsu.org
ISE Iontově selektivní elektroda
ISH International Society for Laboratory Haematology
Mezinárodní společnost pro laboratorní hematologii
http://www.islh.org
ISO International Organization for Standardization
Mezinárodní organizace pro normalizaci – vydává mezinárodní normy
http://www.iso.org
ISO-REMCO International Organization for Standardization - Reference Materials Committee
Mezinárodní organizace pro standardizaci - výbor pro referenční materiály
http://www.iso.org/remco
ISTH International Society on Thrombosis and Haemostasis
Mezinárodní společnost pro trombózu a hemostázu
http://www.med.unc.edu/isth
IU (U) International Unit (nově značeno jen U)
Mezinárodní jednotka použitá ke kvantifikaci biologických standardů analytů, které nejsou navázány na SI jednotky proto, že nejsou dostatečně známy jejich vlastnosti (13)
IUBMB International Union of Biochemistry and Molecular Biology
Mezinárodní organizace pro biochemii a molekulární biologii
http://www.chem.qmw.ac.uk/iubmb
http://www.iubmb.unibe.ch
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry
Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
http://www.iupac.org
IUPAP International Union of Pure and Applied Physics
Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku
http://www.iupap.org
IVD MD In Vitro Diagnostic Medical Devices
http://www.mdss.com/intro/index.html
JCGM The Joint Committee for Guides in Metrology
Společný výbor pro pokyny v metrologii
http://www.bipm.fr/enus/2_Committees/JCGM.shtml
JCTLM Viz BIPM-JCTLM
JIFCC Viz eJIFCC
JRC European Commision Joint Research Centre
Společná výzkumná centra evropské komise
http://ec.europa.eu/dgs/jrc
k Coverage Factor
Koeficient rozšíření (např. při uvádění nejistot výsledků měření)
KV Known Value
Typ vztažné hodnoty v programech EHK.
Labquality Skandinávská organizace zajišťující EHK v klinických laboratořích
http://www.labquality.fi
Lab Tests Online Informace pro laickou i odbornou veřejnost o laboratorních vyšetřeních
http://www.labtestsonline.cz
LC Confirmation limit
Mez konfirmace (modifikovaná mez stanovitelnosti - konfirmace identity - průkaz testovacími proužky)
LC Liquid Chromatography
Kapalinová chromatografie
LC-MS/MS Kapalinová chromatografie v kombinaci s tandemovou hmotnostní spektrometrií
LC-ESI-MS Liquid Chromatography - Electrospray Ionization Mass Spectrometry (SIR-Mode) viz ESI-LC-MS
LCL Lower Control Limit
Dolní kontrolní mez
LD Limit of Detection
Mez detekce (MD)
LD Viz LQ
LGC Laboratory of the Government Chemist
Laboratoř vládního chemika
http://www.lgc.co.uk
LGC Standards Research and Technology Division acts as the UK National Metrology Institute for Chemical and Biochemical Measurements.
Výrobce referenčních materiálů při britském národním metrologickém ústavu
http://www.lgcpromochem.com/home/home_de.aspx
LL Lower Limit of Reference Interval
Dolní mez referenčního intervalu
LLC Laboratory Liaison Committee
Nyní PLG - Permanent Liaison Group - spolupráce EUROLAB, EAEURACHEM
LoB (LOB) Limit of Blank
Mez blanku
LoD (LOD) Viz LD
LoQ (LOQ) Viz LQ
LPLC Low performance liquid chromatography
Nízkorozlišovací kapalinová chromatografie
LQ Limit of Quantification (Determination)
Mez stanovitelnosti
LSL Low Specification Limit
Dolní specifikační mez
MALDI-TOF-MS Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation - Time of Flight - Mass Spectrometry
Metoda umožňující analýzu proteinových profilů po ionizaci vzorku laserem z vhodné matrice a následné separaci hmotnostním spektrometrem na principu průletu ionizovaných částic elektromagnetickým polem. Základní metoda proteomiky.
MD Viz LD
MLA EA Multilateral Agreement of European Co-operation for Accreditation
Smlouva evropských států o vzájemném uznávání výsledků akreditací v oblasti zkoušení, kalibrací a certifikací v rámci EA
http://www.european-accreditation.org
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPZ Mezilaboratorní porovnávání zkoušek (synonyma jsou EQA, EHK, zkoušení způsobilosti)
MRA Mutual Recognition Arrangement
Ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a certifikátů vydávaných národními metrologickými instituty
http://www.bipm.org
http://www.cmi.cz
MRA ILAC Mutual Recognition Arrangement of International Laboratory Accreditation Cooperation
MRA v rámci ILAC
http://www.ilac.org
MRM Multiplex Reaction Monitoring
Mnohočetné stanovení skupin analytů v jedné měřící sérii po ionizaci vzorku a následné separaci a charakterizaci pomocí tří kvadrupolů (proteomika)
MS Mass Spectrometry
Hmotnostní spektrometrie
MU Measurement uncertainty
Nejistota měření
MWS Manufacturers Working Standard
Pracovní etalon výrobce
NA Avogadrova konstanta (Avogadrovo číslo): NA = (6,022 136 7 ± 0,000 003 6) . 1023 mol-1
NAA Neutron Activation Analysis
Neutronová aktivační analýza
NACB National Academy of Clinical Biochemistry
Americká národní akademie klinické biochemie
http://www.nacb.org
NASKL Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře http://www.naskl.cz
NATA National Association of Testing Authorities
Australská asociace sdružující orgány, které se zabývají akreditací, referenčními materiály a řízením kvality
http://www.nata.asn.au
NBS National Bureau of Standards
Národní ústav pro normalizaci a technologie (nově NIST)
http://www.nist.gov
NCCLS Viz CLSI
NCEP National Cholesterol Education Programme
Americký národní cholesterolový výchovný program
http://www.nhlbi.nih.gov/about/ncep
NEQAS National External Quality Assessment Schemes
Referenční, standardizační a kontrolní centrum pro klinické laboratoře ve Velké Británii
http://www.ukneqas.org.uk
NERL Network of European Reference Laboratories
Síť evropských referenčních laboratoří pro klinické laboratoře
http://www.bipm.org/enus/2_Committees/JCTLM.shtml
NGSP National Glycohemoglobin Standardization Program
Národní program pro standardizaci glykovaného hemoglobinu HbA1c
NIBSC National Institute for Biological Standards and Control
Britský národní ústav pro biologické referenční a kontrolní materiály
http://www.nibsc.ac.uk
NIST National Institute of Standards and Technology
Americký Národní ústav pro normalizaci a technologie (dříve NBS)
http://www.nist.gov
NKDEP National Kidney Disease Education Programme
Mezinárodní program sledování onemocnění ledvin
http://www.nkdep.nih.gov/index.htm
NKRL Národní kontrolní a referenční laboratoř
NOKLUS The Norwegian Quality Improvement of Primary Care Laboratories
Skandinávské centrum EQA pro řízení kvality v oblasti první linie kontaktu s nemocným (POCT)
http://www.noklus.no
NORDKEM Nordisk Klinisk-Kemisk Projekt (Nordic Clinical Chemistry Project Founded by the Nordic Council)
Skandinávský projekt řízení kvality klinických laboratoří (ukončen v roce 1990)
NORIP Nordic Reference Interval Project
Skandinávský projekt prověření referenčních intervalů v laboratorní medicíně
http://www.furst.no/norip
NPT Near Patient Testing
Viz POCT
NRL (Chol) Net of Reference Laboratories for Cholesterol
Americká síť referenčních laboratoří pro stanovení cholesterolu
http://www.nhlbi.nih.gov/about/ncep
NRSCC National Reference System for Clinical Chemistry
Americký národní referenční systém pro klinickou chemii
NRSCL National Reference System for Clinical Laboratories
Americký národní referenční systém pro klinické laboratoře
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
http://www.oecd.org
OIML Organisation Internationale de Métrologie Légale
Mezinárodní organizace pro legální metrologii
http://www.oiml.org
ÖQUASTA Östereichische Gesselschaft für Qualitätssichering und Standardizierung medizinisch- diagnostischer Untersuchungen
Rakouská společnost pro zajištění kvality v laboratorní medicíně (organizátor EHK)
http://www.oequasta.at
PCR Polymerase chain reaction
Polymerázová řetězová reakce
PDCA Plan-Do-Check-Act
Nástroj komplexního řízení kvality, známý jako "Demingův cyklus"
POCT Point of Care Testing
Laboratorní metody prováděné u lůžka nemocného či v prvním kontaktu s ním
Poznámka: Někdy se též používá zkratka NPT.
PT Proficiency Testing
Zkoušení způsobilosti laboratoří pomocí mezilaboratorního porovnávání zkoušek
PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Německý národní metrologický ústav s vědeckotechnickou vývojovou a výzkumnou základnou
http://www.ptb.de/index.html
QA Quality Assurance
Zabezpečení kvality – hlavními nástroji jsou vnitřní kontrola kvality, externí kontrola kvality, prověřování (audity) systému kvality, validace
QAP Quality Assessment Programme
Program zajištění kvality pro klinické laboratoře firmy Welcome
QC Quality Control
Řízení kvality
R Recovery
Výtěžnost
nebo též
Response (of the measuring device)
Hodnota signálu měřicího přístroje
RANOVA Robust Analysis of Variance
Robustní analýza rozptylu
RCPA The Royal College of Pathologists of Australasia; RCPA Quality Assurance Programms
Královské kolegium australoasijských patologů RCPA kontrola kvality v laboratorní medicíně
http://www.rcpaqap.com.au
RCV Reference Change Value
Kritická referenční změna
RELA External Quality Control for Reference Laboratories
IFCC pověřený organizátor EHK pro referenční laboratoře v laboratorní medicíně při RfB DGKL Bonn
http://www.dgkl-rfb.de:81/index.shtml
REMCO Viz ISO-REMCO
RfB Referenzinstitut für Bioanalytik DGKL
Organizátor EHK pro laboratorní medicínu v Německu
http://www.dgkl-rfb.de
RI Reference Interval
Referenční interval
RID Radiální imunodifuze
RILIBÄK Die Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen in der Heilkunde
Německý zákon, předpis Spolkové lékařské komory k zajištění kvality v klinických laboratořích (nová verze je platná od 1.4.2008)
http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=1.120.121.1047.6094
RM Reference Material
Referenční materiál
RMP Reference Method Procedure
Referenční postup měření
RMV Reference Method Value
Referenční hodnota obsahu (množství) analytu či parametru stanovená referenční metodou
ROC Receiver Operating Characteristic Curve
Operační křivka (používaná ke sledování specifičnosti a citlivosti metod i v laboratorní medicíně)
RPPHS Reference Preparation for Protein in Human Serum
Referenční postupy měření při stanovení proteinů v lidském krevním séru
RSD Relative standard deviation
Relativní směrodatná odchylka
RSM (PM) Routine Standard Method (Methods using Methodological Principle)
Rutinní normalizovaná (validovaná) metoda používaná pokud neexistuje referenční metoda (enzymy apod.)
RV Reference Value
Typ vztažné hodnoty v programech EHK.
sB Celková biologická proměnlivost (rozptýlení) vyjádřená jako směrodatná odchylka
SCE Scandinavian Committee on Enzymes
Skandinávská komise pro normalizaci enzymů
SD Standard Deviation
Směrodatná odchylka
SEKK Systém externí kontroly kvality
Organizátor mezilaboratorního porovnávání zkoušek (EHK) v klinických laboratořích
http://www.sekk.cz
SELDI-TOF-MS Surface Enhanced Laser Desorption/Ionisation - Time of Flight - Mass Spectrometry
Varianta MALDI-TOF, kdy je použito při ionizaci mikročipu s navázaným a modifikovaným vzorkem. Základní metoda proteomiky.
sG Interindividuální biologická proměnlivost (rozptýlení) vyjádřená jako směrodatná odchylka
SI Le systéme international d´unités
Mezinárodní soustava jednotek (v ČR platí od 1.1.1980)
http://www.bipm.fr/enus/3_SI/si.html
http://www.bipm.org/en/si
sI Intraindividuální biologická proměnlivost (rozptýlení) vyjádřená jako směrodatná odchylka
SIBioC Societa Italiana di Biochemica Clinica e Biologia Moleculare Clinica
Italská společnost klinické chemie a molekulární biologie
http://www.sibioc.it
SIKK Systém interní kontroly kvality (označení dle odborných materiálů ČSKB)
Six Sigma Strategie přístupu ke kontrole kvality dle 6 SD
SKZL Stichting Kwaliteitsbewaking Klinisch Chemische Ziekenhuislaboratoria
Nizozemský systém externího zajištění kvality v laboratorní medicíně (MPZ)
http://www.skzl-mca.nl
SLP Správná laboratorní praxe
SM&T Standards, Measurement and Testing Programme
Aktivity zahrnuté v rámci Rámcových programů financování výzkumu v EU
SOP Standard Operating Procedure
Standardní operační postup
Poznámka: Někdy se používá též termín "Standardní pracovní postup".
SPC Statistical Process Control
Statistické řízení kvality procesu
Specimen care On-line source for education and data on the preanalytical phase of laboratory testing in clinical medicine
On-line informace o preanalytické fázi laboratorních vyšetření
http://www.specimencare.com
SP-SNTRI Swedish National Testing and Reseach Institute
Švédská obdoba JRC či NIST
SQC Statistical Quality Control
Statistické řízení kvality
SRM Standard Reference Material (obdoba CRM)
Standardní referenční materiál NIST
SS Sum of squares
Suma čtverců
SSQM Six Sigma Quality Management
Řízení kvality metodou Six Sigma
SUKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
http://www.sukl.cz
SZÚ Státní zdravotní ústav
http://www.szu.cz
TAT Turnaround Time
Čas odezvy
TC Technical Committee
Technická komise (tvorba norem)
TDM Therapeutic Drug Monitoring
Sledování terapeutických koncentrací léčiv (lékových hladin)
TLA Total Laboratory Automation
Integrace analytických procesů do jednoho celku
TMU Target Measurement Uncertainty
TQC Total Quality Control
Komplexní management kvality (odpovídá TQM, používá se v Asii a zejména v Japonsku)
TQM Total Quality Management
Komplexní řízení kvality
TÜV Technische Überwachungs Verein
Obecná zkratka certifikačních poboček - společností v řadě zemí.
Poznámka: Nositelem zákonných pravomocí (notified body) pro oblast zdravotnictví a směrnice IVD MD je TÜV Rheinland Product Safety GmbH.
http://www.tuv.com
http://www.de.tuv.com
http://www.tuev.at
u Standard Uncertainty
Standardní nejistota (vyjadřuje se jako SD)
U Expanded Uncertainty
Rozšířená nejistota měření
uC Combined Standard Uncertainty
Kombinovaná standardní nejistota
UC Combined Expanded Uncertainty
Kombinovaná rozšířená nejistota
UL
(ULRI, ULRL)
Upper Limit of Reference Interval
Horní mez referenčního intervalu
UCL Upper Control Limit
Horní kontrolní mez
ÚHKT Ústav hematologie a krevní transfuze
http://www.uhkt.cz
ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
http://www.unmz.cz
VIM International Vocabulary of Metrology - Basic and General Concepts and Associated Terms
Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii. Poslední verze vyšla v roce 2008 a je volně k dispozici na http://www.bipm.org. Slovník je dostupný v české verzi za úhradu jako technická normalizační informace TNI 010115 (2009) (1).
VIML International Vocabulary of Terms in Legal Metrology
Mezinárodní slovník termínů v legální metrologii
http://www.oiml.org/publications/V/V001-ef00.pdf
VKK Vnitřní kontrola kvality (ekvivalent IQC)
VIRM Virtual Institute for Reference Materials
Virtuální ústav pro referenční materiály při EU
http://www.virm.net
WASP Viz WASPaLM
WASPaLM World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine
Světová federace odborných společností patologů
http://www.waspalm.org
WECC Western European Calibration Cooperation
Původně západoevropská kooperační komise pro kalibraci. Z WECC a WELAC vznikl v roce 1994 EAL, nyní EA
WELAC Western European Laboratory Accreditation Cooperation
Západoevropská kooperační komise pro laboratorní akreditaci viz WECC
WEQAS WEQAS EQA schemes
Poskytovatel EHK pro laboratorní medicínu ve Velké Britanii (se sídlem ve Walesu)
http://www.weqas.co.uk/index.html
WG Working Group
Pracovní skupina se specifikovanou činností
WHO World Health Organization
Světová zdravotnická organizace
http://www.who.int/en
Z Často označuje Z-skóre
ZLG Zentralstelle des Länders für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
Německé státní koordinační středisko pro certifikaci, akreditaci a mezinárodní spolupráci v oblasti léčiv a laboratorní medicíny
http://www.zlg.de

 


Nahoru