Vztah SLP a NČLP k Datovému standardu MZ ČR verze 2 a vyšších


Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v květnu 2002 Datový standard MZ ČR verze 2.01.01 (dále DS), jehož součástí je Národní číselník laboratorních položek verze 2.01.01 (dále NČLP), program ČLP verze 2.01 pro komplexní práci s NČLP a dalšími v DS potřebnými číselníky, prohlížecí programy pro čtení a tisk dat zasílaných prostřednictvím DS a validační program pro kontrolu odesílaných a přijímaných dat. Vše je k dispozici zdarma na CD-ROM současně s potřebnou dokumentací a hypertextovým výkladem. CD-ROM obdržely laboratoře i nemocnice.
V následujícím textu přinášíme podrobnější a prakticky zaměřené informace.


Datový standard MZ ČR 2.01.01

Původní používaný Datový standard 1.20 byl přepracován do zcela nového progresivního tvaru. Zatímco původní standard pracoval s pouhými textovými strukturami bez možnosti syntaktické kontroly, nový DS je konstruován na platformě ve světě i u nás rozšířeného jazyka XML se všemi jeho výhodami. Současně s tímto zásadním přepracováním byly inovovány mnohé datové bloky a řada datových bloků byla doplněna. Zásadní změny jsou zejména v blocích pro obousměrnou komunikaci s laboratorním komplementem, v blocích pro práci s textovou dokumentací, nové jsou bloky pro mikrobiologii a pro předávání obrazových informací atd. Vývoj DS byl průběžně konzultován s předními tvůrci LIS a NIS, firmy dostávaly průběžné informace i pracovní verze. Díky této informační otevřenosti vůči předním tvůrcům LIS a NIS, je nástup nového DS do praxe rychlý.


Národní číselník laboratorních položek 2.01.01 (a vyšší)

Významnou součástí nového DS jsou datové bloky pro obousměrnou komunikaci s LIS. Při této komunikaci je důsledně využíván NČLP, jako nástroj jednoznačně definující požadavky i výsledky. Pro toto náročné využívání NČLP v DS bylo nutné původní NČLP 1.24 rozšířit o řadu dalších speciálních položek a současně u každé z položek byla rozšířena paleta údajů popisujících tuto položku.
K zajímavým novinkám patří doplnění definičních textů k systémům, druhům veličin, procedurám a hlavním komponentám, vypracování podkladů pro preanalytickou fázi, doplnění škál a vazeb a řada dalších doplňků včetně standardizace chemických názvů komponent. NČLP je k dispozici pro čtenáře v hypertextovém tvaru, pro laboratorní pracovníky společně s programem ČLP nebo informačním systémem SLP a pro informatiky ve tvaru souborů XML generovaných z programu ČLP nebo informačního systému SLP®.


Nástroje pro práci s DS 2.01.01

Korektní přijímání datových souborů s objednávkami vyšetření společně s potřebnými informacemi o vzorcích, pacientech a požadavcích i vytváření exportních datových souborů s příslušnými výsledky a zprávami bude věcí příslušných LIS respektujících v plném rozsahu nový DS.
Aby vše spolehlivě fungovalo, musí být k dispozici patřičně inovovaný LIS (přípravu zajišťuje dodavatel LIS), který bude využívat příslušné datové soubory vytvořené laboratoří (odpovědným laboratorním pracovníkem) prostřednictvím programu ČLP nebo informačního systému SLP (podrobněji dále).
K prohlížení obsahů přijímaných i vydávaných datových souborů slouží prohlížecí programy, k případné kontrole datových souborů slouží validační programy. Prohlížecí i validační programy budou k dispozici jako součást CD-ROM s DS.
Tyto programy budou pro laboratoř podstatným přínosem především v tom, že rozšíří spektrum zákazníků, se kterými bude možno komunikovat elektronickou cestou.
Příjemce výsledky přijme a za pomoci prohlížecích programů přečte, vytiskne nebo přenese do své dokumentace. Pokud bude příjemce vybaven kvalitním NIS nebo IS praktického lékaře, může elektronickou cestou zaslané výsledky přijímat za pomoci nástrojů zabudovaných do těchto IS. Prohlížecí programy jsou obecné nástroje pro univerzální používání, které jsou navíc zdarma a volně šířitelné (laboratoř je může volně poskytnout svým zákazníkům).
Problematika vlastní elektronické komunikace mezi laboratoří a zákazníky je v současné době kvalitně vyřešena již několika firmami, laboratoř se jí nemusí složitě zabývat, může si jednoduše objednat pro ni vhodné řešení (již nyní je nabízeno kvalitní komplexní řešení této problematiky - internet, zabezpečení dat, vlastní komunikace, podpora uživatelů atd.).


Nástroje pro práci s NČLP ve vazbě na DS

Vazbu mezi lokálním číselníkem laboratorních položek (s nímž laboratoř pracuje ve svém LIS) a Národním číselníkem laboratorních položek, s nímž pracuje DS (a mnohé NIS) musí vytvořit a udržovat laboratoř. Jen ona má k této významné činnosti potřebné znalosti a příslušnou právní odpovědnost. Podklady, které takto laboratoř připraví, využívá DS prostřednictvím příslušných LIS, NIS a IS praktických lékařů. Tyto podklady pro DS laboratoř připraví pomocí standardních nástrojů, jimiž jsou pouze program ČLP verze 2.01 a vyšší nebo informační systém SLP® verze 2.01 a vyšší. Z hlediska přípravy podkladů pro DS jsou oba nástroje (SLP® i ČLP) rovnocenné.

Program ČLP nabízí základní spektrum funkcí potřebných pro tvorbu podkladů pro datový standard.
Systém SLP® nabízí komplexní a efektivní řešení této problematiky pro vaše pracoviště - vše, co bude připraveno pro DS, může být použito pro tvorbu potřebných laboratorních dokumentů a příruček vytvářených a podporovaných systémem SLP® (nejen pro tvorbu standardních operačních postupů, návodů, různých sestav, ale zejména stěžejního dokumentu "Laboratorní příručky", a to jak v knižní, tak i v hypertextové podobě).

Přechod od programu ČLP verze 2.01 k systému SLP® verze 2.10 je bezproblémový.


Systém SLP®

Národní číselník laboratorních položek verze 2.01.01 i ostatní číselníky využívané v DS 2.01.01 byly vytvořeny a budou i nadále udržovány za pomoci systému SLP®. S tímto systémem pracují zástupci jednotlivých odborných společností, majících gesci nad příslušnými položkami NČLP. Kompletaci NČLP realizují správci NČLP opět prostřednictvím systému SLP®.

Systém SLP® byl vytvořen a je nadále rozvíjen, naplňován a šířen prostřednictvím společnosti SEKK s.r.o. Pardubice. Případní zájemci mohou informační systém SLP® získat rovněž prostřednictvím společností PLIVA-Lachema a.s. a IMMUNOTECH a.s.

Informační systém SLP® je komplexním nástrojem:

Lze říci, že informační systém SLP® je jedinou datovou základnou laboratorní medicíny, která komplexním způsobem přistupuje ke standardizaci:

Informační systém SLP® je trvale rozvíjen. Upgrade informačního systému SLP®:


V případě zájmu vám podrobnější informace poskytne
Ing. Zámečník na adrese: zamecnik@sekk.cz


Použité zkratky
ČLP Program Číselník laboratorních položek
DS Datový standard
EHK Externí hodnocení kvality (EQA)
IS Informační systém
LČLP Lokální číselník laboratorních položek
LIS Laboratorní informační systém
NČLP Národní číselník laboratorních položek
NIS Nemocniční informační systém
SLP® Programový systém Správná laboratorní práce
XML Extensible Markup Language (aplikace SGML - Standard Generalized Markup Language [ISO 8879])