Informační servis


Obsah

Obecné informace týkající se EHK
Obecné edukační texty (metrologie, návaznost, nejistoty, doporučené postupy, ...)
Informace pro konkrétní programy EHK
   

AIM - Autoimunita

AKS - Analyty krevního séra

AT - Autoprotilátky u tyreopatií

CSF - Klinická analýza likvoru       

DIF - Hodnocení nátěru periferní krve

HKG - Hemokoagulace

KD - Glykovaný hemoglobin

KM - Kardiální markery

KO - Krevní obraz

MS - Močový sediment

NF - Nátěr periferní krve - fotografie

NKDF - Nátěr kostní dřeně - fotografie


Řada dokumentů je ve formátu PDF.


Dokument Datum zveřejnění
Obecné informace týkající se EHK
Certifikace 2019 - pravidla pro přidělování certifikátů:
Certifikace 2019 - Obecný úvod
Certifikace 2019 - biochemie
Certifikace 2019 - hematologie
Certifikace 2019 - imunoanalytické metody
Certifikace 2019 - imunohematologie
Certifikace 2019 - imunologie
1.1.2019
Partnerské organizace -
Obecné edukační texty (metrologie, návaznost, nejistoty, doporučené postupy, ...)
Nejistoty výsledků měření:
Doporučení k výpočtu nejistot kvantitativních výsledků měření v klinických laboratořích
Kalkulačka nejistot (tento nástroj vyžaduje aplikaci Excel (neobsahuje makra) a jeho součástí je stručný návod - doporučujeme abyste si soubor před jeho použitím zkopírovali do svého počítače)
14.11.2014
Text přednášky: Externí hodnocení kvality pro systémy POCT -
Text přednášky: Komutabilita referenčních.materiálů a bias měření v laboratorní medicíně 17.12.2006
Praktický postup při využívání dat biologické proměnlivosti (variability) pro posouzení analytické kvality výsledků měření
(s využitím dat z http://www.westgard.com)
9.11.2006
Text přednášky: Nové pojetí referenčních materiálů 22.9.2006
Texty přednášek:
Biological Variation: From Principles to Practice
Biological Variation: From Interpretation of Test Results to Clinical Protocols
16.6.2006
Text přednášky: Návaznost výsledků měření v laboratorní medicíně 26.1.2005
Praktická aplikace validace výrobku IVD MD v imunochemii 28.4.2004
Text přednášky: Požadavky na validace z hlediska norem souvisejících s akreditačními procesy v klinické laboratoři 28.4.2004
Prezentace: Metrologie v denní praxi klinické laboratoře 1.8.2011
Článek: Reference a klinické laboratoře. Stav v roce 2015. 27.7.2015
Metodické listy EURACHEM-ČR -
AIM - Autoimunita
Doporučení pro laboratorní diagnostiku autoprotilátek u diabetu 1. typu
(text zveřejněn s laskavým svolením redakce časopisu Alergie)
7.7.2008
Autoprotilátky v diagnostice autoimunitních onemocnění jater
(text zveřejněn s laskavým svolením redakce časopisu Alergie)
4.12.2007
Vyjádření referenční laboratoře pro imunologii k metodám stanovení protilátek proti dsDNA 23.11.2004
Tabulka pro sjednocení hodnocení intenzity fluorescence u metod využívajících fluorescenční mikroskop 10.8.2004
AKS - Analyty krevního séra
Referenční metoda stanovení katalytické koncentrace ALP 9.2.2014
Kompenzace Jaffého metody stanovení kreatininu 15.5.2012
Prezentace: Stanovení kreatininu a odhad glomerulární filtrace (eGFR) 23.6.2009
Stanovisko výboru ČSKB a RLKB MZ ČR k hodnocení výsledků měření katalytických koncentrací laktátdehydrogenázy 7.12.2005
Text přednášky: Reference systems and international standardisation of measurements for clinically important enzymes 15.9.2005
Referenční postup měření katalytické koncentrace α-amylázy při 37 °C. Metoda IFCC. 13.4.2005
Primární referenční postupy měření katalytických koncentrací enzymů, certifikované referenční materiály IRMM/IFCC a horní hranice referenčních intervalů 19.2.2003
Používání SI jednotek katal a mezinárodních jednotek U či IU 24.10.2002
Kalibrace katalytických koncentrací enzymových aktivit rutinních enzymů v klinické biochemii pomocí primárních standardních roztoků na autoanalyzátorech - Stanovení α-amylázy 11.7.2002
Nové referenční metody IFCC pro měření katalytických koncentrací enzymů 30.1.2002
Kalibrace enzymů na analyzátorech 27.4.2001
AT - Autoprotilátky u tyreopatií
Prezentace: Protilátky proti štítné žláze (aktuální stav, problematika kvantitativních výsledků) 13.5.2011
CSF - Klinická analýza likvoru
Reiberovy vztahy a IgG index 30.5.2016
DIF - Hodnocení nátěru periferní krve
Pokyny pro zápis výsledků 11.4.2019
Určování vztažných hodnot a bodové hodnocení výsledků 9.12.2016
Skupina expertních pracovišť (SEP)
Metodika hodnocení a výběru expertních pracovišť
Seznam členů SEP
9.12.2016
Postup při hodnocení nátěru periferní krve (doporučení ČHS) 10.3.2014
Příprava a barvení nátěrů periferní krve a aspirátu kostní dřeně (doporučení ČHS) 10.3.2014
Text přednášky: Morfologie erytrocytů (2,3 MB) 22.11.2006
Text přednášky: Diferenciální diagnostika leukocytóz v morfologické laboratoři - maligní leukocytózy (5,3 MB) 22.5.2014
Níže uvedené odkazy směřují na prezentace PowerPoint:
Morfologický kvíz z konference v Harrachově 2018 (29 MB)
Morfologický kvíz z konference v Harrachově 2016 (11 MB)
Morfologický kvíz z konference v Harrachově 2015 (11 MB)
Morfologický kvíz z konference v Harrachově 2014 (26 MB)
Morfologický kvíz z konference v Harrachově 2013 (7,3 MB)
Morfologický kvíz z konference v Harrachově 2011 (4,2 MB)
Morfologický kvíz z konference v Harrachově 2010 (6,1 MB)
11.12.2018
HKG - Hemokoagulace
Prezentace: Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia 27.9.2016
KD - Glykovaný hemoglobin
Prezentace: Laboratorní vyšetřování diagnózy a sledování diabetu. Aktualizace 2008 30.4.2008
Poznámky k novému doporučení IFCC, EASD, ADA a IDF o měření a vydávání výsledků HbA1c 29.11.2007
Doporučení ČSKB a ČDS: Změna jednotky pro stanovení glykovaného hemoglobinu A1c (HbA1c) a rozhodovacích mezí
(text je uložen na webu ČSKB)
-
Referenční metoda IFCC pro měření glykovaného hemoglobinu 18.4.2002
KM - Kardiální markery
Stanovení biochemických markerů akutního koronárního syndromu v roce 2008 23.1.2009
KO - Krevní obraz
Doporučení ČHS ČLS JEP: Vnitřní kontrola kvality měření krevních obrazů na hematologických analyzátorech 14.2.2011
Výsledky studie porovnatelnosti výsledků měření KO + DIF na automatech 9.11.2010
MS - Močový sediment
Atlas močového sedimentu (MN Ostrava)
Atlas močového sedimentu (MU Brno)
-
NF - Nátěr periferní krve - fotografie
Určování vztažných hodnot a bodové hodnocení výsledků 1.1.2014
NKDF - Nátěr kostní dřeně - fotografie
Pokyny pro zápis výsledků 8.3.2019
Určování vztažných hodnot a bodové hodnocení výsledků 1.1.2014