Primární referenční postupy měření katalytických koncentrací enzymů, certifikované referenční materiály IRMM/IFCC a horní hranice referenčních intervalů – stav v únoru 2003

Autoři: Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla


Autoři jsou přesvědčeni o užitečnosti textů tohoto druhu, přestože se mohou zdát některým specialistům na použití moderních informačních technologií, kteří se mezi námi též vyskytují, příliš banální.

 

1. Primární referenční postupy měření katalytických koncentrací enzymů, certifikované referenční materiály IRMM/IFCC

Tyto referenční postupy byly vytvořeny pracovní skupinou Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny (IFCC) v úzké spolupráci s Mezinárodním institutem pro referenční materiály a měření (IRMM). IRMM je orgánem Evropské unie, sídlí v Geelu v Belgii a disponuje rozsáhlými webovými elektronickými stránkami, obsahujícími řadu důležitých informací z řady oborů analytické chemie, včetně klinické chemie. Texty jsou dostupné na adrese: http://www.irmm.jrc.be

Referenční metody jsou formulovány v podobě standardních operačních postupů (SOP) a jsou již několik měsíců přístupné na webových stránkách České společnosti klinické biochemie či SEKKu na adrese: http://www.cskb.cz či http://www.sekk.cz

Pokud ovšem chcete studovat originální texty, publikované v angličtině, což lze samozřejmě doporučit, musíte si otevřít stránky časopisu Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (cclm), kde byly publikovány v roce 2002 v sedmi článcích (Part1 - 7) citace (1, 2). Jednotlivé články jsou zaměřeny takto:

Part 1 Věnuje se koncepci referenčního systému měření enzymů.
Part 2 Věnuje se kreatinkináze (CK).
Part 3 Věnuje se laktátdehydrogenáze (LD).
Part 4 Věnuje se alaninaminotransferáze (ALT).
Part 5 Věnuje se aspartátaminotransferáze (AST).
Part 6 Věnuje se gamaglutamyltransferáze (γ-GT, GGT, gama-GT, tyto zkratky jsou používány nedůsledně a promiskuitně i když se doporučuje používání zkratky γ-GT).
Part 7 Věnuje se výsledkům certifikace referenčních materiálů pro γ-GT, ALT a LD.
Dále byl též certifikován materiál pro stanovení katalytické koncentrace CK-MB, (nikoliv však pro celkovou CK).
Referenční materiál pro stanovení katalytické koncentrace AST je nově označen IRMM/IFCC “new” a zatím chybí na seznamu jeho číslo a popis.

Texty ani abstrakta časopisu cclm nejsou sice volně přístupná bez dat a hesla abonenta, nicméně k závažným dokumentům IFCC uveřejněným v tomto časopise je přístup volný a lze se k nim dostat vstupem z adresy http://www.cskb.cz

Postup:
Na stránce "IFCC" pokračujte přes odkaz "cclm" a texty v oddíle "cclm" jsou dostupné otevřením oddílu "IFCC, FESCC, EC4, Publications". Abstrakta všech sedmi prací (ale i dalších zásadních IFCC, FESCC a EC4 textů) lze otevřít ke čtení a tisku přímo jako kompletní (full) texty pomocí Acrobat Readeru (formát PDF).
K informacím o certifikovaných referenčních materiálech lze dojít přes výše uvedenou adresu http://www.irmm.jrc.be. Otevřete oddíl "Catalogue" a poté přejdete na oddíl "Clinical chemistry". Tam jsou výše uvedené texty již plně k dispozici.

Pro měření katalytické koncentrace α-amylázy nejsou zatím příslušné referenční postupy k dispozici, ale SOP k referenčnímu materiálu pro tento enzym již existuje. Ostatně současný stav měření a kalibrace α-amylázy je plně uspokojivě popsán Ing. Sedlákem a kol. (3, 4). Pro ilustraci uvádíme dvě tabulky, ve kterých jsou shrnuty názvy enzymových referenčních materiálů a jejich hodnoty s příslušnými nejistotami rozšířenými pro 95% interval spolehlivosti (tedy s koeficientem překrytí k = 2).

 

Primární CRM - enzymy rutinní analýzy pro měření při 37°C (nové metody IFCC)
Analyt Typ CRM
γ-GT IRMM/IFCC 452
LDizoenz.1 IRMM/IFCC 453
ALT IRMM/IFCC 454
CK MB IRMM/IFCC 455
α-AMS IRMM/IFCC 456
AST IRMM/IFCC ”new”

 

Hodnoty certifikovaných referenčních materiálů IRMM/IFCC pro měření katalytických koncentrací enzymů včetně jejich nejistot
Analyt Hodnota [µkat.l-1] Nejistota [µkat.l-1]
γ-GT 1,9 0,04
LDizoenz.1 8,37 0,12
ALT 3,09 0,07
CK MB 1,68 0,07
α-AMS 9,1 0,3
AST - -

 


2. Horní hranice referenčních intervalů referenčních postupů IFCC měření enzymů u vybrané nemocniční populace dospělých pacientů. Aktuální informace (5).

1. Stručné uspořádání experimentu:

  1. Byly použity nové referenční postupy pro měření enzymů IFCC 2002.
  2. Pacienti byli selektování podle diagnózy - jejich věk byl nad 17 let.
  3. Horní hranice referenčních intervalů byly stanoveny jako hodnoty 97,5 percentilu.
  4. Výsledky byly rozděleny podle pohlaví.

2. Získané hodnoty (jsou uvedeny v tabulce):

Tabulka předběžných referenčních hodnot pro stanovení katalytických aktivit rutinních enzymů dle referenčních metod IFCC 2002 (při 37°C) pro dospělé muže a ženy ( věk > 17 let)
Enzym Referenční interval ± 90% CI [µkat.l-1] Počet
Muži Ženy mužů žen
ALT < 0,74 (0,71 – 0,77) < 0,56 (0,51 – 0,60) 422 411
AST < 0,58 (0,52 – 0,59) < 0,52 (0,48 – 0,57) 418 419
CK < 2,85 (2,76 – 2,95) < 2,41 (2,21 – 2,55) 740 738
γ-GT < 0,92 (0,89 – 0,96) < 0,63 (0,62 – 0,65) 407 420
LD < 4,13 (4,05 – 4,22) < 4,12 (4,07 – 4,25) 441 438

Poznámka: Horní referenční mez (URL = upper reference limit) je 97,5tým percentilem referenčního kolektivu. Údaj v závorce uvádí 90% interval spolehlivosti (CI = confidence interval) 97,5tého percentilu.

 


Literatura:

1. Working Group. IFCC Primary Reference Procedures for the Measurement of the Catalytic Activity Concentrations of Enzymes at 37° C. Committee on Reference Systems for Enzymes IFCC (C-RSE). Clin Chem Lab Med 2002 40/6 631 – 652.
2. Working Group. IFCC Primary Reference Procedures for the Measurement of the Catalytic Activity Concentrations of Enzymes at 37° C. Committee on Reference Systems for Enzymes IFCC (C-RSE). Clin Chem Lab Med 2002 40/7 718 - 745.
3. Sedlák P. Kalibrace katalytických koncentrací enzymových aktivit rutinních enzymů v klinické biochemii pomocí primárních standardních roztoků na autoanalyzátorech
Stanovení α-amylázy (1,4-a-D-glucan glucanohydrolase, EC 3.2.1.1.). Dostupné z adresy http://www.sekk.cz v oddílu "Infoservis".
4. Dubská L, Sedlák P. Standardizace měření α-amylázy v rutinních podmínkách. Bulletin FONS 2002 3 16 - 19, a 26.
5. Schumann G, Klauke R. New IFCC reference procedures for the determination of catalytic aktivity concentrations of five enzymes in serum: preliminary upper reference limits obtained in hospitalized subjects. Clin Chim Acta 2003 327/1-2, 69-79.

Publikováno dne 19.2.2003, SEKK s.r.o.