Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
LMWH1/21
Název
Name
Nízkomolekulární heparin
Low Molecular Weight Heparin
Stop termín
Deadline
02.04.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 115
Slovakia 14

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots