Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
INRP1/21
Název
Name
Měření INR systémy POCT
INR measurement on POCT
Stop termín
Deadline
26.02.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 188
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Histogramy
 
Quantitative results
Qualitative results
Youden plots
Histograms