Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
FOB1/21
Název
Name
Okultní krvácení
Faecal Occult Blood
Stop termín
Deadline
21.05.2021
Počet účastníků
Number of participants
Austria 1
Czech Republic 175
Slovakia 3
Slovenia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Final report
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots