Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
ABR2/21
Název
Name
Parametry acidobazické rovnováhy
Acid-base Status and Electrolytes
Stop termín
Deadline
23.07.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 73
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Quantitative results (systems)
Youden plots