Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
IHC1/20
Název
Name
Imunohistochemie - detekce HER-2/neu
Immunohistochemistry - Detection of HER-2/neu
Stop termín
Deadline
28.04.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 34
Slovakia 9
Hungary 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Final report
Qualitative results
Qualitative results (manufacturers of kits)