Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
PIG/19
Název
Name
Podtřídy IgG (studie)
IgG subclasses (study)
Stop termín
Dead line
08.04.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 23
Slovakia 3

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots