Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
INRP2/18
Název
Name
Měření INR systémy POCT
INR measurement on POCT
Stop termín
Dead line
14.06.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 103
Slovakia 2
Ve spolupráci s
In cooperation with
UK NEQAS (Sheffield, United Kingdom)

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Histogramy
 
Quantitative results
Qualitative results
Youden plots
Histograms