Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
GLC1/18
Název
Name
Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
Glucose (including glucometers)
Stop termín
Dead line
27.04.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 300
Slovakia 8

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results
Youden plots
Results with uncertainties