Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
GHP1/18
Název
Name
Glykovaný hemoglobin POCT
Glycated Haemoglobin POCT
Stop termín
Dead line
16.03.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 61
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (systems)
Youden plots