Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HKG2/17
Název
Name
Hemokoagulace
Haemocoagulation Tests
Stop termín
Dead line
09.06.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 235
Slovakia 64

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (principy měření a výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (principy měření a výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (principles of measurement and manufacturers of kits)
Quantitative results (principles of measurement and manufacturers of instruments)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots