Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HKG1/17
Název
Name
Hemokoagulace
Haemocoagulation Tests
Stop termín
Dead line
10.03.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 156
Slovakia 32

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (principy měření a výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (principy měření a výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (principles of measurement and manufacturers of kits)
Quantitative results (principles of measurement and manufacturers of instruments)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots