Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
GHP2/17
Název
Name
Glykovaný hemoglobin POCT
Glycated Haemoglobin POCT
Stop termín
Dead line
15.06.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 42

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (systems)
Youden plots