Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
FOB2/17
Název
Name
Okultní krvácení
Faecal Occult Blood
Stop termín
Dead line
29.09.2017
Počet účastníků
Number of participants
Austria 1
Canada 1
Czech Republic 83
Italy 1
Slovakia 2

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Final report
Quantitative results
Youden plots