Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
FOB1/17
Název
Name
Okultní krvácení
Faecal Occult Blood
Stop termín
Dead line
28.04.2017
Počet účastníků
Number of participants
Austria 1
Canada 1
Czech Republic 85
Italy 1
Slovakia 2

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Final report
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots