Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSFF1/17
Název
Name
Izoelektrická fokusace likvoru
Isoelectric focusing of CSF
Stop termín
Dead line
04.04.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 13
Slovakia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Histogramy
 
Qualitative results
Histograms