Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CD342/17
Název
Name
Stanovení populace buněk CD34+
Population of CD34+ Cells
Stop termín
Dead line
23.10.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 13
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots