Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
AT2/17
Název
Name
Autoprotilátky u tyreopatií
Autoantibodies in Thyroid Diseases
Stop termín
Dead line
23.10.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 165
Slovakia 25

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Qualitative results
Youden plots