Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
RFA2/16
Název
Name
Rizikové faktory aterosklerózy
Risk Factors for Atherosclerosis
Stop termín
Dead line
16.09.2016
Počet zkoušek
Number of tests
9
Počet vzorků
Number of samples
2 (označené A, B)
2 (labelled A, B)
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 247
Slovakia 28

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots